Regulamin sklepu

Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – umów sprzedaży Voucherów. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron umowy a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.). 
 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.

§1. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieosiągnięcia pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – Le Mans Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, NIP 8971914379, REGON 523666961.
 4. Voucher – potwierdzenie zawarcia umowy na skorzystanie z usługi (np. 10 minutowy przejazd gokartem na torze Le Mans) zawartej ze Sprzedawcą, w określonym lub do określonego na Voucherze terminie, w godzinach i datach otwarcia obiektu usługowego i, o ile jest to wyraźnie wskazane podczas zakupu i na Voucherze, po uprzedniej rezerwacji terminu. W przypadku braku informacji na Voucherze dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo skorzystać z usług, Voucher upoważnia do skorzystania z usług przez jedną osobę.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Voucherów. 
 6. Przelew elektroniczny oraz Płatność kartą realizuje na zlecenie Sklepu PayU SA. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez Sklep celem realizacji płatności. PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi od Klienta. Administratorem danych osobowych Klienta koniecznych do realizacji płatności jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej. PayU SA powiadomi Klienta o statusie realizacji płatności, rozpatrywanej reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU. Klient wybierając Płatność elektroniczną lub Płatność kartą przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe postanowienia zezwalając na zlecenie przez Sklep realizacji płatności przez PayU.
 7. Sklep – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujących się w serwisie internetowym Sprzedawcy.

§2. Rodzaje, zakres i warunki świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Sprzedawca świadczy następujące usługi za pomocą Sklepu: 
  1. usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy, 
  2. usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Voucherów,
  3. usługa przesłania Voucherów na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług dostępnych poprzez Sklep, są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet z włączoną obsługą języka Java Script: Google Chrome / Google Chrome Mobile w wersji 63 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej, Opera w wersji 58 lub nowszej i Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;
  3. posiadanie aktualnego, czynnego prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 

$3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Sklep bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Klienta korzystania z usług udostępnionych przy pomocy Sklepu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Sklepu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres e-mail Vouchera, która zostaje zakończona po przesłaniu Vouchera na wskazany przez Klienta adres e-mail. 
 2. Możliwość korzystania z usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez Klienta Vouchera oraz usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Vouchera, uzależniona jest od złożenia zamówienia na Voucher, zgodnie z zasadami opisanymi w §4 Regulaminu. 
 3. Usługa przesłania Voucher na podany przez Klienta adres e-mail następuje po zawarciu umowy sprzedaży Vouchera. Usługę umożliwiającą zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie Vouchera, Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.
 4. Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznania się z ofertą Sprzedawcy jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Klienta. Klient może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej na której znajduje się Sklep oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta. 

§4. Zawieranie umów kupna i sposób zapłaty 

 1. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Vouchera lub Voucherów dostępnych w Sklepie, określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności oraz Regulamin Toru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Sklepie wskazane są jako pola wymagane.
 2. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu płatności online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu płatności online. 
 4. W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej, ma on 30 minut na zainicjowanie zapłaty za Zamówienie i 3 godziny na skuteczne uiszczenie zapłaty i jej odnotowanie przez System płatności online. Jeśli System płatności online nie odnotuje do tego czasu płatności, zamówione usługi wracają do puli dostępnych usług, a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone do Klienta. W celu ponownego zamówienia Vouchera należy wypełnić na nowo formularz zamówienia i wykonać płatność.
 5. Klient, który dokona zapłaty w terminie wskazanym w ust. 5, zawiera umowę sprzedaży, wskutek której w wiadomości potwierdzającej dokonanie zapłaty, otrzyma Voucher na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. Voucher stanowi dowód zakupu.
 7. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupioną Voucher, w przypadku zamówienia kilku sztuk, ceny poszczególnych Voucherów sumują się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności i ew. dostawy, zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy (podsumowanie), przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.
 8. Ceny Voucherów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 9. Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień — korzystanie z usługi, w terminie i na warunkach oznaczonych podczas zakupu i na Voucherze a także na warunkach Regulaminu Toru.
 10. Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mail na adres poznan@lemans.pl.
 11. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu poznan@lemans.pl.
 12. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych. 

§5. Odstąpienie od umowy 

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres poznan@lemans.pl., jeżeli:
  1. Voucher nie został wykorzystany przez Klienta,
  2. data realizacji Vouchera nie została jeszcze przekroczona, w ciągu 14 dni od zakupu Vouchera 
 2. Zgłoszenie powinno zawierać Voucher, który jest przedmiotem zwrotu.
 3. O ile zwrot jest możliwy, zwrot płatności dla Klienta jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do zakupu Vouchera.
 4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Klienta o zaistniałym fakcie na adres e-mail, który użyty był do nabycia Vouchera i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Klient nie zgodzi się na zamianę, Sprzedawca zwróci do 7 dni od poinformowania Klienta o rozwiązaniu umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Vouchera, której dotyczy umowa. 

§6. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunków umowy przez Sprzedawcę. Klient zawiadamia o tym niezwłocznie Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres poznan@lemans.pl, Zgłoszenie powinno zawierać Voucher, której dotyczy reklamacja. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać możliwie niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zgłoszenia.
 3. Każda pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
 4. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną. 

§7. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umowa zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią — mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę), Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§8. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się poprzedni Regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).
 4. Sprzedawca wskazuje, iż nie wprowadził u siebie Kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j).

§9. Polityka Prywatności zgodna z RODO

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest Sprzedawca.
 2. Poniższe postanowienia mają zastosowanie, o ile w Sklepie nie jest wskazany link do odrębnej Polityki Prywatności.
 3. Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i ew. numer telefonu, przetwarzane będą przez Sprzedawcę i odpowiednio umocowane podmioty przetwarzające wyłącznie w celu świadczenia usług oraz spełnia świadczeń względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień związanych z realizacją Vouchera, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przedmiot, zakres, charakter przetwarzania oraz rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane te dotyczą oraz wszelkie dane wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego określone są w załączniku nr 1.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych i zapomnienia. W tym celu Klient powinien kontaktować się z Sprzedawcą pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres poznan@lemans.pl. 
 5. Sprzedawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych i taki stan będzie utrzymywany przez czas trwania niniejszej Umowy.
 6. W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie zakupu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Sprzedawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem. 

Koszyk
0